logo 2
Search
Close this search box.

Privacybeleid

Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom Privacy Statement?
In deze Privacy Statement wordt uitleg gegeven wat we doen met informatie die wij over u te weten komen. U kunt hierin lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens (directe en indirecte) zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres.

Van wie verwerkt Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland persoonsgegevens?
De gegevens zoals hierboven zijn genoemd verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een donatie doet, een deelnameformulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met ons worden gedeeld verwerken wij deze. Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland, gevestigd aan Bergweg 322-A, 3032 BB Rotterdam is de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen en gebruiken van uw gegevens om o.a. uw donatie zorgvuldig en discreet af te handelen. Wij bewaren deze informatie conform de wettelijke bewaarplicht van zeven jaar.

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?
Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 • uw toestemming
 • het voeren van de deelnemers-, vrijwilligers- en donateursadministratie.
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen.
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland, waarbij uw belang niet heerst.

Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.

Hoe wordt met uw persoonsgegevens om gegaan?
Met uw persoonsgegevens wordt er zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk omgegaan. Hiervoor heeft Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland werkinstructie voor intern gebruik opgesteld. Op de naleving van het beleid wordt gewaakt.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet
bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP.

De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
070-8888 500

Hoelang bewaren we uw gegevens?
Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan.

 • Afhandelen van uw donatie, waarbij uw betalingsgegevens, telefoonnummer, NAW-gegevens worden 7 jaar bewaard.
 • Contactformulier

Vragen en aanvragen doet u met het contactformulier. Middels het contactformulier krijgen we uw telefoonnummer, e-mailadres en NAW-gegevens binnen. Deze informatie  bewaren we 12 maanden.

 • Nieuwsbrief

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees (nieuwsbrief). Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

 • Mailing

Op de hoogte houden van onze campagnes en projecten doen we middels mailing. Hierover sturen we u per post, mail, en/of via social media informatie. Middels het maken van bezwaar tegen deze mailing zullen we u uit de mailinglijst halen. Hiervoor kunt u een brief/mail sturen naar Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland, Bergweg 322-A, 3032 BB Rotterdam

Verstrekken van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat
noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht (bijvoorbeeld als de belastingdienst dit eist bij controle) is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Bezoek aan de website van Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland
Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland houdt geen IP-adressen bij. Wij maken op de website van Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland wel gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

Versleutelde betalingstransacties op deze website
Als er na het afsluiten van een contract op basis van vergoedingen een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer voor automatische incasso) te verstrekken, zijn deze gegevens nodig voor de verwerking van de betaling. Betalingstransacties met de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso/PayPal/Tikkie e.d.) verlopen uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding

Beveiliging
Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland treft passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de privacy en de vertrouwelijkheid van de gegevens. Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin  uw gegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een select personen voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben. Bij een eventuele datalekken zijn wij verplicht direct een melding van te maken bij de autoriteit bescherming persoonsgegevens.

Over dit Privacy Statement
Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging is van 1 januari 2023. De meest recente versie vindt u altijd op onze website. Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:

Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland

Bergweg 322-A

3032 BB Rotterdam

info@hasene.nl

Tel: (010) 243 30 30

Inzage, rectificatie en gegevenswissing
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruik maken van uw “recht van inzage”.

 • U kunt inzage krijgen over de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • U kunt uw verouderde persoonsgegevens laten verwijderen. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.
 • Tegen verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken
  indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting (niet voor mailing doeleinden).

 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer.

Ook kunt u een mail sturen naar info@hasene.nl

Om veiligheidsredenen zal altijd om verificatie van uw gegevens worden gevraagd.

Contactgegevens
Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland

Bergweg 322-A
3032 BB Rotterdam

E-mail : info@hasene.nl

Tel       : (010) 243 30 30