logo 2

Vrijwilligersovereenkomst

Gegevens

Naam(Vereist)
DD dash MM dash JJJJ
Adres(Vereist)
Bevestiging(Vereist)

Voorwaarden

Artikel 1 – Doel van de overeenkomst

Deze vrijwilligersovereenkomst is opgesteld tussen stichting Be Hope en de vrijwilliger om de afspraken vast te leggen over de werkzaamheden die de vrijwilliger zal uitvoeren voor de stichting.

Artikel 2 – Taken van de vrijwilliger

De vrijwilliger gaat akkoord om de overeengekomen taken en verantwoordelijkheden uit te voeren in overleg met de bestuursleden. De vrijwilliger zal zich inzetten om deze taken naar beste kunnen uit te voeren en zal hierbij de gedragsregels van de stichting respecteren.

Artikel 3 – Tijdsduur overeenkomst

De overeenkomst zal ingaan op de dag van het invullen van het formulier voor zal duren tot een onbepaalde tijd.

Artikel 4 – Vertrouwelijke informatie

De vrijwilliger zal alle vertrouwelijke informatie die hij/zij tijdens het werk ter kennis neemt vertrouwelijk behandelen. De vrijwilliger zal deze informatie niet aan derden bekendmaken, tenzij de stichting hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Artikel 5 – Opzegging

De vrijwilliger en de stichting kunnen deze overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen. De vrijwilliger zal de stichting hier tijdig van op de hoogte stellen.

Artikel 6 – Wijzigingen

Wijzigingen in deze overeenkomst zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

Artikel 7 – Toepasselijk recht en geschillen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de stichting is gevestigd.